Internal Proj-No.          SUBJECT 
URL: www.rc-goldenrobot.com
PROGRESSION OF BUSINESS DEVELOPMENT
Internal Proj-No.          SUBJECT 
Internal Proj-No.          SUBJECT 
 PROJ.
    INP.1
    INP.2
EXP/REP
KEY
S1
SALES
S2
S3
S4
BUY
B1
B2
B3
B4
Louis
Tom
SE1
SE2
SERV.
EXT.
INP-202310-003 PartritionCleaning
INP-202310-004 Z ShapeTable(GRT)
INP-202310-005 RepairLights(GRS)
INP-202311-001 HangingCertificate 
INP-202311-002 Box+Racks (Engr)
INP-202311-003 Legs Ext.Conveyor
INP-202311-004 Shelf for Docs Files
INP-202312-001 Inlet Air Filter(GRF)
INP-202312-002 WoodCabinet(Beta)
INP-202312-003 WoodCabinet(Jigs)
INP-202312-004 WoodCabinet(Drill)
* Internal Project (INP) ในหน้านี้ คือ งานโปรเจคภายใน หรือ การทำโปรเจคที่เป็นสินทรัพย์นั่นเอง *