Internal Proj-No.          SUBJECT 
URL: www.rc-goldenrobot.com
PROGRESSION OF BUSINESS DEVELOPMENT
Internal Proj-No.          SUBJECT 
Internal Proj-No.          SUBJECT 
KEY
Louis
Tom
INP-202310-005 RepairLights @GRS
INP-202311-001 HangingCertificates 
INP-202311-002 Box+Racks @GRE
INP-202310-003 Legs Ext.Conveyor
INP-202312-001 Inlet Air Filter @GRF
INP-202310-004 WoodCabinet (Beta)
INP-202312-002 WoodCabinet (Drill)
* Internal Project (INP) ในหน้านี้ คือ งานโปรเจคภายใน หรือ การทำโปรเจคที่เป็นสินทรัพย์นั่นเอง *
INP-202401-001 AddTopFactoryWall
BUY
B1
B2
B3
B4
Sr1
Sr2
SERV.
Sr3
Sr4
In2
 PROJ.
SALES
Ex2
Ex3
Ex4
Ex1
S5
S6
S4
S3
S2
S1
In1
INP-202403-001 DemoEliteEC-66R/B
INP-202404-001 Renew A3 Frames