Internal Proj-No.          SUBJECT 
URL: www.rc-goldenrobot.com
PROGRESSION OF BUSINESS DEVELOPMENT
INP-202301-001 LimitSwServo
Internal Proj-No.          SUBJECT 
INP-202301-002 BushingLED
INP-202301-003 BaseLrg.Drill
INP-202301-004 StorageBowling
INP-202301-005 HangerWalkieTalk
INP-202301-006 HangerSafetyCap
INP-202301-007 SteelRepairTable
INP-202301-008 HangCautionSign
INP-202301-009 CoverLightCurtain
INP-202301-010 Board for GRP
INP-202301-011 BracketProjector
INP-202302-001 AdditionalHandle
INP-202302-002 WGoggle+Holder
INP-202302-003 HoodClampFDB4
INP-202302-004 SteelStandLED
INP-202302-005 CaseSmartCard
INP-202302-006 CoverVacuumSet
INP-202302-007 HangBoardLogo
 PROJ.
    INP.1
Internal Proj-No.          SUBJECT 
INP-202304-002 RunningTestUnit
INP-202302-008 BatteryBracket
INP-202303-001 Bracket+Siren
INP-202303-002 LockingSellShelf
INP-202303-003 BracketRemoteTV
INP-202303-004 CoverAutoDoor
INP-202303-005 Hang M-Purpose
INP-202303-006 BaseR/BC
INP-202303-007 StandWM/C+R/BC
INP-202303-008 AirVacuumMold
INP-202303-010 BaseNorasingh
INP-202303-009_REV01 HeatPanel
INP-202303-012 CasePort-Spray
INP-202303-013 SteelHandleDoor
INP-202305-001 BallGripper
INP-202305-003 PartFrameCover
INP-202305-004 AdapterSyringe
INP-202304-003_REV02 PadsPGHL
INP-202304-004 BlackArmband
INP-202304-001 BracketEconoReg
INP-202303-011 ChartInfoHanger
INP-202305-002 TraySetBatteries
INP-202304-003 PadsPGHL
INP-202304-003_REV01 PadsPGHL
    INP.2
INP-202303-009 HeatPanel
INP-202306-001 Ventilator @GRO
INP-202306-002 DoorStrengthener
INP-202307-001 MCCB.Box WM/C
INP-202307-003 MainPower(GRS)
INP-202307-002 SafeBoxShelfSet
EXP/REP
KEY
S1
SALES
S2
S3
S4
BUY
B1
B2
B3
B4
INP-202308-002 Shokun's Charger
INP-202308-001 Modify M.P.(GRS)
Louis
Tom
INP-202308-003 A.DoorLock(GRO)
SE1
SE2
SERV.
EXT.
* Internal Project (INP) ในหน้านี้ คือ งานโปรเจคภายใน หรือ การทำโปรเจคที่เป็นสินทรัพย์นั่นเอง *
INP-202310-001 GrassBoard (GRT)
INP-202309-001 LED Lighting(Engr)
INP-202310-002 SteelTable (GRK)